בין מסורת לחידוש – סוגיות מסדר נשים

Between Tradition and Innovation Women Status Issues

עמודים: 427

עריכה: יעקב קרויזר

תאריך יציאה לאור: דצמבר 2020

דאנאקוד: 24950833

מסת״ב: 978-965-7778-65-4

מחיר קטלוגי:

119.00

 ₪

מחיר באתר:

119.00

המלאי אזל

גב הספר

"ולא היה דור שלא היו בו דברי עיון וחידושים. וכל דור היה עושה דברי קודמיו ליסוד, ומהם לומד ומחדש" (רמב"ם, הקדמה לפירוש המשנה).דברים אלה, לפיהם ההלכה הולכת ומתעצבת מדור לדור, דומה כי לעיתים נשתכחו מלב, עד כי יש הסוברים שההלכה אינה מסוגלת לחדש ולהתחדש. מטרת ספר זה היא למקד את תשומת הלב לתופעת החידוש וההתפתחויות בהלכה. שינויים שהתרחשו בעבר, שינויים ההולכים ומתהווים כיום ושינויים הממתינים לשעתם.שינויים והתפתחויות בהלכה, שנעשו בהתאם לכללי ההלכה ובאמצעות מנהיגיה המוסמכים, מצויים בכל אחד מענפי ההלכה. בספר זה מודגמת תופעה זו, בעיקר תוך עיסוק בסוגיות מ"סדר נשים". בין הסוגיות הנדונות – מסורבות הגט, תקנתן של עגונות, דיני ייִבּוּם וחליצה, דינן של אלמנות שנישואיהן החדשים נאסרו, זכויות ירושה של נשים, כשרותן להעיד, מקומן בלימוד התורה ועניינים נוספים.כמו כן מוצגת בספר תשתית הלכתית ורעיונית המאפשרת חיזוק של תפיסה דינאמית, הפוסעת בנתיב דורות עברו, כחלק מהמשך בניינה של ההלכה.

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "בין מסורת לחידוש – סוגיות מסדר נשים"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

הקדמה………………………………………………………………………………. 19תודות………………………………………………………………………………… 23חלק ראשון: שינויים והתפתחויות בהלכה – כהלכהפרק ראשון: מבוא………………………………………………………………… 27פרק שני: ההלכה: שלוש תמונות מתחרות…………………………………. 31פרק שלישי: אבני הבניין של ההלכה המתחדשת:תקנה, פרשנות ומנהג………………………………………………………….. 42פרק רביעי: ביטול דינים שנקבעו בעבר…………………………………….. 49פרק חמישי: משמעות החתימה הספרותית………………………………… 65פרק שישי: שינויים בהלכה – כהלכה………………………………………. 73פרק שביעי: סוגי ההתפתחויות והשינוייםההלכתיים בהם נעסוק………………………………………………………. 77פרק שמיני: החתם סופר – חדש אסור מן התורה………………………… 82פרק תשיעי: סיכום……………………………………………………………….. 85חלק שני: שינויים והתפתחויות בסוגיות מסדר נשיםמבוא: דין זר להשוואה………………………………………………………….. 89פרק ראשון: מבנה התא המשפחתי,הזכות להביא לפירוקו ובעיית מסורבות הגט……………………………. 99פרק שני: עיון בשתי פסיקות מקילות……………………………………….. 155פרק שלישי: תקנת עגונות………………………………………………………. 169פרק רביעי: ייבום וחליצה………………………………………………………. 192פרק חמישי: אישה קטלנית…………………………………………………….. 225פרק שישי: איסור נישואי מעוברת חברו ומינקת חברו………………….. 243פרק שביעי: קידושי קטנה……………………………………………………… 282פרק שמיני: כשרות אישה להעיד…………………………………………….. 299פרק תשיעי: ירושת הבת את אביה…………………………………………… 312פרק עשירי: לימוד תורה בידי נשים…………………………………………. 324חלק שלישי: מבט מסכם – עיצוב הלכה דינאמית:לכתחילה ולא בדיעבדמבוא…………………………………………………………………………………. 345פרק ראשון: מה ראינו ומה יש ללמוד מכך………………………………… 348פרק שני: תמונת ההלכה העולה בקנה אחדעם הדברים שראינו…………………………………………………………….. 353פרק שלישי: רגישות מוסרית…………………………………………………… 356פרק רביעי: פרשיות בתורה המעוררות קושי מוסרי……………………… 361פרק חמישי: ההקשר ההיסטורי של דיני ההלכה…………………………. 363פרק שישי: הגישה המוצעת: מחויבות להמשך יצירה ואמונה ב’השתתפות עמל האדם בסייעתא דשמיא’ 374פרק שביעי: הגישה המוצעת מתיישבתעם תובנות המקובלות כיום……………………………………………….. 380פרק שמיני: כוחו של הציבור בעיצוב ההלכה…………………………….. 387פרק תשיעי: משמעותה של הקמת מדינת ישראללחידושה של ההלכה……………………………………………………….. 390סיכום: האחריות שהגישה המוצעת מטילה על כתפנו………………….. 393ספרות מחקר: ספרים, מאמרים ומאמרים תורניים……………………….. 396מפתח מקורות……………………………………………………………………… 409מפתח עניינים ואישים…………………………………………………………… 422

תוכן עניינים מפורט

הקדמה………………………………………………………………………………. 19תודות………………………………………………………………………………… 23חלק ראשון: שינויים והתפתחויות בהלכה – כהלכהפרק ראשון: מבוא………………………………………………………………… 27פרק שני: ההלכה: שלוש תמונות מתחרות…………………………………. 31

א… תמונה א – (כמעט) הכול משמים………………………………………… 31

ב… תמונה ב – יצירה אנושית רחבה…………………………………………. 35

ג.   תמונה ג – יצירה משותפת ואינסופית…………………………………… 40

ד.   סיכום ביניים…………………………………………………………………. 41

פרק שלישי: אבני הבניין של ההלכה המתחדשת:תקנה, פרשנות ומנהג…………………………………………………………….. 42

א… פרשנות……………………………………………………………………….. 43

ב… מנהג…………………………………………………………………………… 44

ג.   תקנות…………………………………………………………………………. 45

ד.   סיכום ביניים…………………………………………………………………. 48

פרק רביעי: ביטול דינים שנקבעו בעבר…………………………………….. 49

א… שינוי דין שנקבע בתורה – “עקירת דבר מהתורה”……………………. 49

1… בדיני ממונות……………………………………………………………. 50

2… עקירה פסיבית ב’שב ואל תעשה’……………………………………… 52

3… בהוראת שעה……………………………………………………………. 53

4… עקירה אקטיבית בקום עשה –כאשר יש טעם לדבר ונראה ראוי לחכמים……………………………. 53

5… סיכום ביניים…………………………………………………………….. 54

ב… שינוי דין שקבעו חכמים…………………………………………………… 55

1… דין שמקורו בפרשנות………………………………………………….. 57

2… דין שמקורו בגזרה, תקנה או במנהג………………………………….. 57

3… הוראת שעה……………………………………………………………… 60

4… כוחו של הציבור………………………………………………………… 60

5… תקנות חכמים ואיסור ‘בל תוסיף ובל תגרע’…………………………. 62

פרק חמישי: משמעות החתימה הספרותית………………………………… 65

א… יצירה ספרותית – חותמת תקופה ומקבעת שלב………………………. 65

1… המשנה…………………………………………………………………… 65

2… התלמוד הבבלי………………………………………………………….. 67

3… השולחן ערוך……………………………………………………………. 67

4… סיכום ביניים…………………………………………………………….. 68

ב… המשך יצירה מתמיד, על אף החתימה הספרותית……………………… 68

1… בין האמוראים למשנה………………………………………………….. 69

2… בין הראשונים לתלמוד…………………………………………………. 69

3… בין האחרונים לשולחן ערוך…………………………………………… 71

4… סיכום…………………………………………………………………….. 72

פרק שישי: שינויים בהלכה – כהלכה………………………………………. 73פרק שביעי: סוגי ההתפתחויות והשינוייםההלכתיים בהם נעסוק………………………………………………………. 77

א… שינוי הנובע מהשתנות המציאות הסובבת……………………………… 77

ב… שינוי הנובע מהשקפת עולם רווחת שהשתנתה………………………… 78

ג.   חידושי הלכה הנובעים ממציאות טכנולוגית חדשה………………….. 79

ד.   שינוי ההלכה כתוצאה משינוי המציאות – מהו שימור?…………….. 80

ה.   הברכה שרויה בשינוי הסמוי מן העין…………………………………… 81

פרק שמיני: החתם סופר – חדש אסור מן התורה………………………… 82פרק תשיעי: סיכום……………………………………………………………….. 85חלק שני: שינויים והתפתחויות בסוגיות מסדר נשיםמבוא: דין זר להשוואה………………………………………………………….. 89

א… אינוס אשתו כעבירה פלילית………………………………………………. 92

ב… זכות הקניין של האישה הנשואה –תביעת נזיקין של אישה כנגד בעלה……………………………………… 95

פרק ראשון: מבנה התא המשפחתי,הזכות להביא לפירוקו ובעיית מסורבות הגט……………………………. 99

א… מבוא………………………………………………………………………….. 99

ב… תקופת המקרא………………………………………………………………. 100

ג.   תקופת חז”ל – הדין הישיר ושינויים עקיפים………………………….. 101

1… הדין הישיר: מבנה התא המשפחתי והזכות להביא לפירוקו……….. 101

2… שינויים עקיפים…………………………………………………………. 104

א…. תקנת כתובה……………………………………………………………………………… 105

ב…. התערבות בית הדין בפירוק התא המשפחתי…………………………………… 106

1….. פסק דין הצהרתי – חובת מתן גט……………………………………………… 107

2….. פסק דין אופרטיבי – כפיית מתן גט…………………………………………… 108

2….. הפקעת קידושין……………………………………………………………………. 110

ד.   נקודת איזון ראשונה – תקנת מורדת של הגאונים…………………….. 112

1… הסדר חוזי (בכתובה)…………………………………………………… 112

2… תקנת מורדת…………………………………………………………….. 113

א…. התקנה……………………………………………………………………………………… 113

ב…. תמיכת הרמב”ם בעיקר תקנת מורדת…………………………………………….. 116

ג….. עלייתה ונפילתה של תקנת מורדת………………………………………………… 117

ד…. התנגדותם של רבנו תם והרא”ש לתקנת מורדת………………………………. 120

ד…. פסיקת השולחן ערוך – דחייתה של תקנת מורדת…………………………… 123

ה… נקודת איזון שניה – תקנות רבנו גרשום מאור הגולה………………… 124

1… התקנות………………………………………………………………….. 124

2… הרקע לתקנות רגמ”ה…………………………………………………… 125

3… מעמדן של תקנות רגמ”ה………………………………………………. 127

4… מעמד התקנות – שחיקה עם ההתרחקות בזמן ובמקום…………….. 129

א…. יהדות פולין………………………………………………………………………………. 129

ב…. יהדות ספרד………………………………………………………………………………. 130

ו.    כפיית גט במקרים שלא נזכרו בתלמוד………………………………….. 132

1… הגישה המקילה…………………………………………………………. 133

2… הגישה המחמירה……………………………………………………….. 137

3… ההכרעה בשולחן ערוך…………………………………………………. 139

ז.    מצב ההלכה (בכללותה) לאחר המאה ה־18 –’חדש אסור מן התורה’……………………………………………………… 141

ח… תקנות הרבנות הראשית ומעמדן…………………………………………. 142

1… תגובת החזון איש………………………………………………………. 143

2… תגובת הרב עובדיה יוסף………………………………………………. 143

ט.   בעיית מסורבות הגט והצעות לפתרונה…………………………………. 145

1… חזרה אל דין מורדת שקבעו הגאונים…………………………………. 146

2… שימוש במנגנון של הפקעת קידושין………………………………….. 147

3… קביעת תנאי בקידושין………………………………………………….. 150

4… ‘הסכם כבוד הדדי’……………………………………………………… 151

5… פתרון משולב…………………………………………………………… 152

6… הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים…………………………………… 153

י.    סיכום………………………………………………………………………….. 153

פרק שני: עיון בשתי פסיקות מקילות……………………………………….. 155

א… היתר נישואין בקידושי טעות – בית הדין האזורי בחיפה……………. 156

1… רקע………………………………………………………………………. 156

2… טענת קידושי טעות – המקור התלמודי………………………………. 157

3… מקור מתקופת הגאונים ומחלוקת לגביו בתקופת הראשונים……….. 158

4… פסיקות קודמות ופסיקת בית הדין במקרה שלפנינו…………………. 161

ב… זיכוי גט לאישה שבעלה מצוי בתרדמת –בית הדין האזורי בצפת…………………………………………………….. 162

1… רקע………………………………………………………………………. 162

2… הבסיס ההלכתי לפסיקה המקילה – “זכין לאדם שלא בפניו”……… 163

3… יישומים קדומים של דין זכין בענייני גיטין…………………………… 164

4… החידוש בפסיקת בית הדין בצפת……………………………………… 166

ג.   דברי סיום: שני פסקים – הדומה והשונה………………………………. 167

פרק שלישי: תקנת עגונות………………………………………………………. 169

א… מבוא………………………………………………………………………….. 169

ב… תקנת עגונות…………………………………………………………………. 170

1… קבלת עדים פסולים…………………………………………………….. 170

2… שלבי התקנה בתקופת התנאים………………………………………… 171

3… ההנמקות לתקנה בדברי האמורים…………………………………….. 176

4… ההנמקות לתקנה בדברי הראשונים…………………………………… 178

ג.   ‘נפל למים שאין להם סוף’………………………………………………… 181

1… הדין המחמיר במשנה ובתלמוד……………………………………….. 181

2… ‘מים שאין להם סוף’ – ניסיונות להקל……………………………….. 185

א…. תקופת התלמוד – ניסיון ההקלה של רב אשי ודחייתו……………………… 185

ב…. תקופת הראשונים –ניסיון ההקלה של ר’ אליעזר מוורדון ודחייתו………………………………… 185

ג….. תקופת האחרונים – שתי הקלות שצלחו……………………………………….. 187

1….. ‘תרי רובי’……………………………………………………………………………. 187

2….. אמצעי התקשורת החדישים…………………………………………………….. 189

ד.   מבט קצר לעתיד…………………………………………………………….. 190

פרק רביעי: ייבום וחליצה………………………………………………………. 192

א… מבוא………………………………………………………………………….. 192

ב… הדין המקראי………………………………………………………………… 192

 

ג.   הדין בתקופת חז”ל…………………………………………………………. 196

1… ייבום או חליצה – מה עדיף?………………………………………….. 196

2… ובכל זאת – חליצה או ייבום?…………………………………………. 200

3… תמונת סיכום וניסיון להסבר…………………………………………… 202

4… אכיפת חליצה לבקשת האלמנה……………………………………….. 203

ד.   תקופת הגאונים……………………………………………………………… 205

1… ייבום או חליצה – מה עדיף?………………………………………….. 205

2… כפיית חליצה…………………………………………………………….. 206

3… בעיית ‘היבם המומר’…………………………………………………… 207

ה… התקופה הרבנית – ראשונים ואחרונים………………………………….. 208

1… ייבום או חליצה – מה עדיף?………………………………………….. 208

2… איסור ייבום – חידושו של רבנו תם והשפעתו……………………….. 209

3… כפיית חליצה – האמנם?……………………………………………….. 211

א…. שיטת הגאונים והרמב”ם…………………………………………………………….. 211

ב…. חידושו הנועז של רש”י………………………………………………………………. 212

ג….. פסיקתו של רבנו תם…………………………………………………………………… 214

ד…. תקנת קהילות אשכנז…………………………………………………………………… 215

ה…. כפיית חליצה בספרד………………………………………………………………….. 215

ו.    השפעת הקבלה……………………………………………………………… 216

ז.    המצב כיום במדינת ישראל………………………………………………… 218

1… התקנה……………………………………………………………………. 218

2… פסיקת הרב עובדיה יוסף והמציאות בפועל………………………….. 229

ח.   מבט קצר לאתגרי העתיד………………………………………………….. 222

פרק חמישי: אישה קטלנית…………………………………………………….. 225

א… מבוא………………………………………………………………………….. 225

ב… הדין וטעמו………………………………………………………………….. 226

ג.   מקרהו של אביי ואלמנתו חומא………………………………………….. 228

ד.   פסיקת ההלכה……………………………………………………………….. 230

ה… הדין אם עבר ונשא ‘קטלנית’……………………………………………… 231

ו.    האם יש גבר ‘קטלן’?………………………………………………………. 233

ז.    גישתו של ספר הזוהר לנישואי אלמנה………………………………….. 235

ח.   פסיקתו הנועזת של הרמב”ם……………………………………………… 236

ט.   פסיקות מקילות – הגם שאינן מאמצות את מהפכת הרמב”ם………. 238

י.    דין קטלנית בעידן המודרני………………………………………………… 239

יא.  מבט לעתיד – האומנם תוסיף ההלכהלהגדיר אלמנה כקטלנית?…………………………………………………. 240

יב.  קריאה מחדש בפרשת יהודה ותמר………………………………………. 241

פרק שישי: איסור נישואי מעוברת חברו ומינקת חברו………………….. 243

א… מבוא………………………………………………………………………….. 243

ב… תקופת חז”ל…………………………………………………………………. 244

1… טעם הדין………………………………………………………………… 244

א…. השגת גבול – הטעם במקורות הארץ־ישראליים……………………………… 244

ב…. פגיעה ביכולת ההנקה – הטעם שבתלמוד הבבלי–………………………… 245

2… משך האיסור…………………………………………………………….. 249

3… היקף האיסור – האם יש חריגים לאיסור הנישואין?………………… 250

4… תקופת חז”ל – סיכום………………………………………………….. 251

ג.   תקופת הגאונים……………………………………………………………… 252

1… החילוקים בין בני ארץ ישראל לבני בבל……………………………… 252

2… חריג חדש לאיסור: מסירת הילד למינקת קודם פטירת הבעל………. 253

ד.   תקופת הראשונים…………………………………………………………… 254

1… משך האיסור – פסיקה מקילה שנדחתה ונעלמה…………………….. 254

2… ניסיון לעצב חריגים לדין ודחייתו ביד קשה………………………….. 255

3… הרחבת גבולות האיסור – גרושה ומזנה……………………………… 260

ה… העת החדשה…………………………………………………………………. 261

1… גישות מקילות…………………………………………………………… 261

2… הגישה המחמירה מבית מדרשו של החת”ם סופר…………………… 264

א…. ההחמרה: תוכן וסגנון………………………………………………………………… 264

ב…. הרקע לעמדתו החריפה של החת”ס:פולמוס עם אחד מראשוני “הרפורמים”………………………………………… 266

ג….. כלי העבודה: העלאת חומרת האיסור ושינוי טעם הדין…………………… 270

ד…. גיבוש העמדה המחמירה לכדי זרם פסיקתי ברור……………………………. 274

1….. ניצולת שואה המבקשת להינשא……………………………………………….. 274

2….. הרכבים שיפוטיים המסרבים לדון……………………………………………… 276

ו.    ומה בימינו? האפשרות החסרה: היתכנות ביטול הדין………………. 276

פרק שביעי: קידושי קטנה……………………………………………………… 282

א… מבוא………………………………………………………………………….. 282

ב… ההיתר להשיא קטנה: דין תורה ותקנת חכמים………………………… 283

1… דין תורה – האב רשאי לקדש את בתו כשהיא קטנה………………… 283

2… תקנת חכמים – קידושי יתומה בידי אחיה ואימה והזכות למאן……. 284

ג.   ההתנגדות לנישואי קטנה אצל חז”ל…………………………………….. 286

 

ד.   תקופת הראשונים…………………………………………………………… 289

1… מאיסור להמלצה מוסרית בלבד……………………………………….. 289

2… הכרה בלגיטימיות המנהג המתיר נישואי קטנה……………………… 291

3… הניסיון לביטול מוסד המיאון שקבעו חז”ל………………………….. 292

ה… העידן המודרני………………………………………………………………. 294

ו.    הדין במדינת ישראל………………………………………………………… 295

ז.    סיכום: הרהורים בעקבות מקרה קשה שאירע בארה”ב………………. 296

פרק שמיני: כשרות אישה להעיד…………………………………………….. 299

א… מבוא………………………………………………………………………….. 299

ב… טעם הפסול………………………………………………………………….. 299

ג.   היתכנות שינוי הדין לאור טעם הפסול………………………………….. 303

ד.   מקרים שבהם הותר האיסור והתקבלה עדות נשים……………………. 304

1… חריגים והיתרים בתקופת חז”ל……………………………………….. 304

2… מקרים שבהם הותר האיסור – פוסקי אשכנז…………………………. 306

3… עמדת פוסקי ספרד: התנגדות להתרת האיסור……………………….. 308

ה… גישות מקילות אצל פוסקי זמננו…………………………………………. 310

1… פסיקתו המקילה של הרב הרצוג………………………………………. 310

2… הרב עוזיאל: נכונות להתקין תקנהשתתיר עדות נשים בכל דיני ממונות………………………………….. 311

3… המצב בפועל בבתי הדין הרבניים במדינת ישראל…………………… 311

פרק תשיעי: ירושת הבת את אביה…………………………………………… 312

א… מבוא………………………………………………………………………….. 312

ב… דין התורה המקורי ופרשיית בנות צלפחד………………………………. 313

ג.   עיצוב הדין בתקופת חז”ל – התקנת תקנות……………………………. 314

1… תקנת מזון הבנות ומגוריהן מן העיזבון………………………………. 315

2… תקנת בנין דכרין………………………………………………………… 317

3… תקנת עישור נכסים……………………………………………………… 319

ד.   תקופת הגאונים – ביטול כתובת בנין דיכרין…………………………… 319

ה… המצב בתקופה הרבנית…………………………………………………….. 320

1… תקנות בענייני ירושה…………………………………………………… 321

2… שטר חצי זכר……………………………………………………………. 322

ו.    ירושת הבת בימינו – ניסיונותיו של הרב הרצוג והמצב בפועל…….. 323

פרק עשירי: לימוד תורה בידי נשים…………………………………………. 324

א… מבוא………………………………………………………………………….. 324

ב… מקור האיסור………………………………………………………………… 326

ג.   פסיקת ההלכה בתקופת הראשונים………………………………………. 329

ד.   חריגים – או נכון יותר: חריגות………………………………………….. 334

ה… המאה ה־20 – שינוי ההלכה………………………………………………. 339

ו.    נספח: קבלת החלטות בעניין חינוך הילדים – בד”מ 1/81 נגר…….. 342

חלק שלישי: מבט מסכם – עיצוב הלכה דינאמית:לכתחילה ולא בדיעבדמבוא…………………………………………………………………………………. 345פרק ראשון: מה ראינו ומה יש ללמוד מכך………………………………… 348

א… ראינו: הלכה משתנה – פער בין נקודת המוצא לבין הדין כיום…….. 348

ב… חכמי ההלכה לא ראו בשינוי איום……………………………………….. 349

פרק שני: תמונת ההלכה העולה בקנה אחד עם הדברים שראינו…….. 353פרק שלישי: רגישות מוסרית…………………………………………………… 356פרק רביעי: פרשיות בתורה המעוררות קושי מוסרי……………………… 361פרק חמישי: ההקשר ההיסטורי של דיני ההלכה…………………………. 363

א… יחס הרמב”ם לקרבנות – תורה מותאמת מציאות…………………….. 363

ב… יחס המאירי לנוכרים – הלכה תלמודית מותאמת מציאות…………… 365

ג.   מסחר בימי אידיהם ודינים דומים נוספים –הלכה תלמודית והתאמתה למציאות………………………………….. 366

ד.   איסור הלוואה בריבית והיתר עסקה…………………………………….. 368

ה… היחס לעבדות – עמדתו של הרב רבינוביץ…………………………….. 370

ו.    אונס שבויה במלחמה – עמדתו של הרב זלמן מלמד………………… 371

ז.    סיכום ביניים…………………………………………………………………. 372

פרק שישי: הגישה המוצעת: מחויבות להמשך יצירה ואמונה ב’השתתפות עמל האדם בסייעתא דשמיא’ 374

א… הכרה במקום הרחב שיש ליצירתם של חכמי ההלכה…………………. 374

ב… אמונה בדבר אופייה המתמשך של ההתגלות………………………….. 375

פרק שביעי: הגישה המוצעת מתיישבתעם תובנות המקובלות כיום……………………………………………….. 380

א… הבנת הפרשנות כהליך דינאמי……………………………………………. 380

ב… ההכרה בהטיות תרבותיות, תלויות מקום וזמן………………………… 382

ג.   האמת ההלכתית רבת פנים וגיבושה שמור לחכמי כל דור………….. 383

פרק שמיני: כוחו של הציבור בעיצוב ההלכה…………………………….. 387פרק תשיעי: משמעותה של הקמת מדינת ישראללחידושה של ההלכה……………………………………………………….. 390סיכום: האחריות שהגישה המוצעת מטילה על כתפנו………………….. 393ספרות מחקר: ספרים, מאמרים ומאמרים תורניים……………………….. 396מפתח מקורות……………………………………………………………………… 409מפתח עניינים ואישים…………………………………………………………… 422