טקס, טקסט והמאבק על הזהות

Text Ritual and the Struggle for Identity

עמודים: 215

עריכה: בני מזרחי

תאריך יציאה לאור: ספטמבר 2022

דאנאקוד: 24951082

מסת״ב: 978-965-7815-12-0

מבצע חודש הספר 30%

מחיר קטלוגי:

84.00

 ₪

מחיר באתר:

84.00 58.80

גב הספר

הספר טקס, טקסט והמאבק על הזהות ממשיך ומשלים את ספרו הקודם של המחבר: עם, מולדת וספר, על הטקסטואליזציה של העם היהודי, שהתמודד עם שאלת היחס בין היסודות המכוננים את הקיום היהודי: היסוד הרוחני – הטקסט מצד אחד, והיסוד הריאלי – העם והמולדת, מצד אחר. הניתוח שהוצע בספר עם, מולדת וספר מתמודד עם העמדה, שלפיה גם המולדת והעם הם מושגים המסמנים מסומנים רוחניים: העם מכוּנן על ידי מערכת הערכים, והמולדת היא מכלול הטקסטים המכוננים את הקיום היהודי. הספר הצביע על המאבק המתמשך בין מגמת הרחנת העם והמולדת לבין השבתם לקיום הריאלי. בספר שלפנינו, המודחק הריאלי שב אל קדמת הבימה. טענת היסוד של הספר היא כי טקסים וטקסטים מכוּננים על ידי קהילות יהודית ממשיות, ולא על ידי רוחות רפאים. הטקס והטקסט הם מרחבי מאבק על הקיום היהודי. אבל, מאבק זה מתחולל בלב הקיום היהודי הממשי על ידי בני אדם ממשים, שהם בשר ודם, ולא על ידי רוחות רפאים החיים בתוך טקסטים או בספריות. טענות יסוד אלה באות לידי ביטוי בניתוח מפורט, העוסק במשמעותם של טקסים, כטקסטים הנשזרים על ידי בני אדם.

 

פרופ' אבי שגיא לימד באוניברסיטת בר־אילן והוא עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן. הוא העורך של סדרת הספרים "פרשנות ותרבות", הרואה אור בהוצאת כרמל. חיבר ספרים ומאמרים רבים בתחומי הפילוסופיה, המחשבה היהודית, חקר השיח וביקורת התרבות. על ספרו עם מולדת וספר זכה פרופ' שגיא בפרס ביאליק לחוכמת ישראל (2022).

ספרים מומלצים בקטגוריה זו

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת

היו הראשונים לכתוב ביקורת על הספר "טקס, טקסט והמאבק על הזהות"

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

מבוא……………………………………………………………………….. 13

שער ראשון: מהו טקסט יהודי?
על משמעות הטקסט בתרבות היהודית

פרק ראשון: הטקסט היהודי: בין ספר כתוב לספר אוראלי…………… 19

התורה שבעל־פה כספר חי…………………………………………………………… 19

הדרשה כפרשנות סובייקטיבית של התורה שבכתב……………………………. 20

בין פול ריקר למיכאיל בחטין………………………………………………………. 23

הפרדוקס המבני בתפיסת חכמים את שתי התורות……………………………… 26

פרק שני: על הדיאלקטיקה בין הכתוב לדיבור………………………… 27

ז’ק דרידה: היחס בין כתב לדיבור כמו היחס בין חיים למוות………………… 27

תפיסת דרידה אינה משקפת את היחס
בין התורה שבכתב לתורה שבעל־פה………………………………………… 28

דיאלקטיקה בספרות הבתר־תלמודית:
“מפי ספרים או מפי סופרים”…………………………………………………. 29

המיזוג בין כתב לדיבור על ידי הקהילה הפרשנית……………………………… 30

פרק שלישי: לקראת תאוריה של הטקסט:
על משמעות הטקסט בהגותו של רמב”ן
……………………………… 34

הטקסט המקראי הוא פוליסמי ופתוח לפרשנות………………………………… 34

פתיחות הטקסט – בין עמדה דקונסטרוקציוניסטית קיצונית
לעמדה מתונה……………………………………………………………………. 35

“הקהילה הפרשנית”…………………………………………………………………. 47

פרק רביעי: על אין־סופיותו של הטקסט………………………………… 51

המחלוקת בין מוריס בלאנשו ואדמון ז’אבס……………………………………. 51

על שתי מסורות מנוגדות בספרות הרבנית………………………………………. 54

פרק חמישי: טקסט וקהילה –
תאוריה הרמנויטית של הטקסט היהודי
………………………………. 56

הטקסט היהודי הוא טקסט של הקהילה כולה………………………………….. 56

תורה שבעל־פה היא חלק בלתי נפרד מהתורה ועדיפה עליה……………….. 57

תפיסת הטקסט – משה מנדלסון לעומת ז’ק דרידה ורולאן בארת…………. 59

פרק שישי: על משמעות הטקסט………………………………………… 65

תורה שבכתב – דבר האל;
תורה שבעל־פה – מימוש דבר האל במעשה פרשנות…………………….. 65

תורה שבעל־פה יוצרת משמעות ולא רק חושפת משמעות……………………. 68

כפיפות לטקסט ושחרור ממנו………………………………………………………. 72

יסודות ההבנה של הטקסט המקראי:
דיאכרוניות, סינכרוניות והדיאלוג ביניהן…………………………………… 73

חשיבות המעגליות בתהליך ההבנה……………………………………………….. 74

פרק שביעי: שאלת הקודיפיקציה……………………………………….. 78

בין הטקסטואליות היהודית הקלאסית
לבין הספרות העברית החדשה……………………………………………….. 81

שער שני: הריטואל כטקסט
לקראת תאוריה הרמנויטית של הריטואל

מבוא……………………………………………………………………….. 91

תפיסת הריטואל כטקסט…………………………………………………………….. 91

האם יש לטקסט משמעות אמיתית:
המחלוקת בין הירש לג’אנרונד……………………………………………….. 92

גישה פנומנולוגית – חקר הפרקטיקה
של הריטואל ולא של האידאה……………………………………………….. 95

שני מושגים של מערכות חוק………………………………………………………. 98

ריטואלים כמממשי מערכות חוק………………………………………………….. 99

דוגמה: עולמו של המתפלל………………………………………………………… 101

ריטואל כמבטא מתח בין מערכת התרבות למערכת החברה………………… 104

מסורת כתקשורת……………………………………………………………………… 113

פרק שמיני: ריטואל כשפה………………………………………………. 117

הצד השווה בין שפה לריטואל…………………………………………………….. 117

השונה בין שפה לריטואל…………………………………………………………… 119

שתי מערכות חוק כמבטאות שתי תאוריות־לשון………………………………. 121

תאוריות־לשון של בארת והיידגר…………………………………………………. 121

בָּריטואל כשפה נעדרת ההתייסחות לקונטקסט………………………………… 128

פרק תשיעי: ריטואל כטקסט…………………………………………….. 129

מהו טקסט: תפיסתו של פול ריקר והביקורת עליה……………………………. 129

טקסט בתפיסתם של בחטין וליץ’…………………………………………………. 136

ההבדל בין ליץ’ לבחטין…………………………………………………………….. 139

ניתוח של ריטואל מתייחס לשלושה סוגי טקסט……………………………….. 141

דוגמה: טקסט הגיור…………………………………………………………………. 144

אפילוג……………………………………………………………………… 148

שער שלישי: גיור: טקסט, טקסט והמאבק על הזהות

פרק עשירי: על זהות: זרות ועיצובה של זהות………………………… 153

פרק אחד־עשר: שתי הפרדיגמות של הגיור:
הצטרפות לעם ישראל או לדת ישראל
……………………………….. 163

מבוא…………………………………………………………………………………….. 163

אומות התורה או עם אתני………………………………………………………….. 165

פרק שנים־עשר: עם ישראל כעם התורה………………………………… 177

הגיור ככניסה לאתנוס היהודי……………………………………………………… 184

אחרית דבר…………………………………………………………………………….. 188

ביבליוגרפיה………………………………………………………………. 191

מפתח שמות……………………………………………………………….. 203

מפתח נושאים…………………………………………………………….. 207

 

דילוג לתוכן