תקנון מבצע אביב 2023

  כרמל הוצאה לאור

תקנון מבצעי אביב

1.     הגדרות

 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 

כרמל הוצאה לאור –  באמצעות משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ (להלן: "כרמל").

האתר – אתר האינטרנט של כרמל, שכתובתו: carmelph.co.il

הספרים – הספרים השונים המופיעים באתר בתקופת המבצע ומוצעים למכירה.

יום עסקים – ימי עסקים הינם ימי חול (ראשון עד חמישי). ימים שאינם נחשבים ליום עסקים הינם: ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד, ימי זיכרון ויום ביצוע ההזמנה באתר.

לקוח/רוכש/משתתף במבצע – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים.

 

2.   עורכת המבצע

כרמל הוצאה לאור.

 

3.   תוקף ופרשנות

 

3.1        במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים על המבצע יגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

 

3.1        כל שימוש באתר הינו כפוף בנוסף לתקנון חנוכה זה גם לתקנון האתר.

 

4.   תקופת המבצע: 

החל מיום 1.3.2023 ועד ליום 30.4.2023 ו/או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע"). 

על אף האמור לעיל, רשאית כרמל בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע, לשנות מחירים, לשנות את שם המבצע ולהודיע על סיומו של המבצע וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 

5.   הספרים המשתתפים במבצע:

 

כל הספרים המוצגים בתקופת המבצע באתר האינטרנט של כרמל, שכתובתו: carmelph.co.il , בהתאם לאחוזי ההנחה המפורטים לצד כל כותר.

           

6.   המבצע:

 

6.1        כל הכותרים שלצידם יצוין % ההנחה הרלוונטי עד ל-50%.

 

 

 

7.   אפשרויות משלוח ומועד אספקה

 

7.1        בקנייה עד 199 ₪ (כולל): משלוח על חשבון הלקוח (על פי התעריפים המופיעים באתר). 

 

7.1        בקנייה מעל 199 ₪ ויותר: משלוח חינם עד הבית. השליח ייצור קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו ולכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר.

 

8.   אספקה

 

עד 14 ימי עסקים מיום ההזמנה, בכפוף לתנאים הבאים:

 

8.1        בכפוף לתקופה המיוחדת בה אנו פועלים, המכונה שגרת קורונה. ייתכן כי בתנאי שגרת קורונה לוחות הזמנים עשויים להשתנות בעקבות עומסים על חברות השליחויות, הנחיות סגר, בידוד ומאפיינים נוספים המשפיעים על לוחות הזמנים וקצב העבודה. במקרים כאמור, לא תחול על כרמל אחריות כלשהי בגין כל שינוי ו/או עיכוב בלוחות הזמנים הנ"ל. 

 

8.2        כרמל לא תהיה אחראית לכל איחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי כרמל, שאינן בשליטתה ושיגרמו להפרעה בצפייה באתר. יובהר כי ניהול האתר מתקיים עם שרתים מסוג מסוים, עם קיבולת מידע מסוימת וייתכן כי תהיינה מגבלות צפייה בזמני עומס.

 

8.3        כרמל לא תהיה אחראית לכל שינוי ו/או עיכוב ו/או תקלה בלוחות הזמנים, שיגרמו על ידי חברת השליחויות, אשר אינן בשליטתה ו/או אש/ר אינם נובעים ממעשה או מחדל של כרמל.

 

8.4        כרמל לא תהיה אחראית למקרים בהם הלקוח אינו אוסף את המשלוח ממקום האיסוף בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שתישלח ללקוח.

 

9.            החזרות וזיכויים

 

9.1          במקרה של ביטול עסקה, הלקוח ידאג להשבת הספר/ים לכרמל לכתובת
מרכז ספיר 2, חדר 54 (קומה 3), ת"ד 39272 ירושלים, 9546100
, כשכל ספר שלם, תקין וללא פגם ובמידה והספר הינו באריזה אזי כשהוא באריזתו המקורית וזאת לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת הספר/ים.  תהליך הזיכוי ללקוח יתבצע רק לאחר אישור מכרמל שכל ספר התקבל חזרה תקין ושלם.

 

9.2          זיכוי יתבצע בתוך 3 ימי עסקים מיום אישורה של כרמל כאמור לעיל ויזוכה אמצעי התשלום שמסר הלקוח, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה.

 

 

 

 

10.        שונות

10.1        אין כפל מבצעים והנחות. לא ניתן לממש את המבצע ברשתות ובחנויות הספרים השונות אלא אך ורק בהזמנה באתר האינטרנט של כרמל, שכתובתו: carmelph.co.il

 

10.2        לא ניתן לשלם בתווי קנייה ושי.

 

10.3        אין מכירה בסיטונאות ו/או מכירות מרוכזות של כותרים ספציפיים בכמויות העולות על 10 יחידות מכותר מסוים ללקוח. המכירה ללקוחות פרטיים בלבד.

 

10.4        כרמל אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד וכד´, אשר ייגרמו ללקוח, במישרין או בעקיפין, בגין חוסר יכולת טכנית לרכוש את הספר/ים באתר.

 

10.5        כרמל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להאריך או לשנות את המבצע ותנאיו, בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן לשנות או לתקן בכל עת, לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא את תקנון מבצע זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל הוראה בתקנון.

 

10.6        המבצע בכפוף למלאי של כרמל בכל עת. במקרה בו הוזמן ספר שהינו חסר במלאי או במקרה שלא אותר המלאי במחסני כרמל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יזוכה בהתאם למחיר הספר כאמור. לא יתבצעו הזמנות עתידיות.

 

10.7        יתכנו שינויים/עיכובים/ביטולים/כיוצ"ב בכפוף לצו השעה בעניין קורונה, בכל עת.

 

10.8        הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד כרמל, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיום התחרות. 

 

10.9        האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.